Tilbage til OM OS

Handels betingelser

SALGS & LEVRINGSBETINGELSER

For alles tryghed har vi udarbejdet så enkelte salgs og leveringsbetingelser som muligt i henhold til Dansk lovgivning.

Køb og aftale

 • Aftale er indgået, når bestillerens accept er afgivet.
 • Alle ydelser betales senest 5 dage efter levering.
 • Als Bogbinderi er berettiget til at kræve betaling for merarbejde, der påløber som følge af, at det materiale, bestilleren har fremsendt til indbinding, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der er foretaget ændringer i det leverede materiale i forhold til indgået aftale.
 • I tilfælde af Bogbinderiet vurderer, at der er opstået en situation, der kan udløse betaling for merarbejde, har Als Bogbinderi pligt til altid kontakte bestiller og aftale nærmere, inden arbejdet påbegyndes.
 • Als Bogbinderi forbeholder sig ret til at sende ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt materiale retur til bestiller, og få dækket omkostninger herved hos bestiller

Betaling

 • Der fremsendes faktura til bestiller på enhver ordre
 • Der kan kun betales ved bankoverførelse
 • Betalingsbetingelser er 5 dage netto efter levering såfremt ikke andet er aftalt.
 • Priser
 • Alle priser er oplyst i DKK.
 • Alle priser er ekskl. 3% miljøbidrag, moms og forsendelse.

Modtagelse af materiale & transport

 • Postpakker sendes til Als Bogbinderi, Bygtoften 1 Guderup 6430 Nordborg
 • Omkostninger til forsendelse transport til Als Bogbinderi afholdes af bestilleren.
 • Als Bogbinderis levering finder sted på den med bestilleren aftalte sted og tidspunkt, Normal leveringstid er højst 7 arbejdsdage efter modtagelse af de af bestiller leverede materialer.
 • Leveringstid på indbindingsarbejde aftales for hver ordre.
 • Der tages forbehold for restordre af lagermaterialer hos Als Bogbinderi.
 • Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, udsættes levering med tilsvarende forlængelse af leveringstiden.
 • Det er bestillers ansvar at der bliver afleveret to (2) eksemplarer til Det Kongelige Bibliotek som pligtaflevering i de tilfælde hvor det er påkrævet. Se på www.pligtaflevering.dk.

Mangler og reklamation

 • Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover til Als Bobinderi skriftligt
 • Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra, levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende.
 • Als Bogbinderi hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til papir eller andet, som bestiller har tilvejebragt for leverancen.
 • Afvigelser fra godkendte eller aftalte specifikationer berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte. Ansvar
 • I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Als Bogbinderi ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab, som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand. Forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede har Als Bogbinderi intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af brand, vandskade, naturkatastrofer, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed og anden force majeure-situation.
 • Als Bogbinderi kan ikke gøres ansvarlig for varer der bliver væk i transporten eller leveres sent af transportør.
 • Als Bogbinderi har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Påtager Als Bogbinderi sig ikke ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Als Bogbinderi skadesløs for et sådant ansvar. Als Bogbinderi har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l., som ikke er Als Bogbinderis, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder som Als Bogbinderi har udført. Als Bogbinderi kan ikke gøres ansvarlig for mangle matriale/sider i en opgave/bog herunder indklæbninger og andet indhold og afsmitning fra tryk.
 • Såfremt der er sket fejl som Als Bogbinderi er ansvarlig for, som tryk eller indbinding har kunden ret til at kræve ny levering mod aflevering i fejlproducerede.
 • Als Bogbinderi giver ikke dekort for fejl men tilbyder omlevering, såfremt skylden alene kan anbringes hos Als Bogbinderi.

Købeloven

 • Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler. Tvister Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. skal sagen føres ved de ordinære domstole, enhver sag skal anlægges ved Retten i Sønderborg uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

Als Bogbinderi 2013